Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2013

Cập nhật: 20/01/2014

Ngày 18/01, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2013, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Các đồng chí Đinh Văn Điến, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Vũ Công Hoan, TUV, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Đồng chí Lê Văn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trong năm qua, tập thể cơ quan Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo; thực hiện nhiều giải pháp cải tiến cách thức làm việc, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp và phục vụ các hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp đã có những chuyển biến tích cực; tính tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động với công việc được nâng lên; từng phòng, từng bộ phận và từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan luôn đoàn kết, có tinh thần giúp đỡ, chia sẻ và sự phối hợp chặt chẽ trong công việc được giao.Công tác chuẩn bị nội dung và phục vụ các hội nghị, cuộc họp, các chuyến công tác, làm việc của lãnh đạo UBND tỉnh với các cơ quan Trung ương, các Sở, ngành, địa phương đã có nhiều cải tiến, đổi mới; công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện tiến độ văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đã được quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt do đó tình trạng chậm xử lý văn bản giảm so với những năm trước.

Công tác hậu cần, bảo đảm vật chất phục vụ các hoạt động của UBND tỉnh tiếp tục được duy trì tốt, bảo đảm hiệu quả, chu đáo, kịp thời. Văn hóa công sở và việc thực hiện quy chế làm việc cũng như tác phong làm việc, kỷ luật lao động, nền nếp sinh hoạt luôn được thực hiện nghiêm túc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được trong năm 2013.
Để làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu, tổng hợp và giúp việc cho các hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong năm 2014, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:  Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, thiếu sót của năm 2013 tiếp tục quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan; luôn nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2014 của tỉnh, thực hiện tốt Quy chế làm việc và Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức cơ quan. Tiếp tục triển khai và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” một cách nghiêm túc, thiết thực, qua đó nhằm bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan;
Thực hiện nghiêm túc quy trình tiếp nhận, xử lý văn bản và giải quyết công việc theo đúng Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh, không để tồn đọng việc, khắc phục triệt để tình trạng văn bản chậm được giải quyết. Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nhằm đảm bảo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh ban hành được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả;

Tiếp tục rà soát sắp xếp bộ máy làm việc của cơ quan bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện việc phân công, phân nhiệm cho các phòng, ban, bộ phận và từng cá nhân đảm bảo tính hợp lý, đúng người, đúng việc;

Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ; đẩy mạnh việc xử lý văn bản trên môi trường mạng, từng bước xây dựng chính phủ điện tử.

Nhân dịp này các tập thể cá nhân cơ quan Văn phòng UBND tỉnh vinh dự được Thủ tướng chính phủ, UBND tỉnh tặng Bằng khen.

 

Ninhbinh.

Tác giả