Đại hội Đại biểu Đảng bộ Xi măng The Vissai lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Cập nhật: 09/06/2020

Đảng bộ Xi măng The Vissai có 335 đảng viên (trong đó: 323 đảng viên chính thức, 12 đảng viên dự bị) sinh hoạt trong 18 chi bộ trực thuộc 05 Đảng bộ bộ phận. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ đã phát huy được sức mạnh tập thể, đồng lòng, thống nhất vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và đạt được kết quả toàn diện trên nhiều mặt công tác. Qua đó từng bước, cùng Chủ Doanh nghiệp ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm cho cán bộ công nhân, cải thiện đời sống cán bộ công nhân, tạo môi trường yên tâm công tác, sản xuất kinh doanh, ổn định thu nhập. Doanh nghiệp đã thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp đối với Nhà nước.

000-134
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ luôn xác định rõ chức năng nhiệm vụ của mình là Tổ chức đảng cơ sở trong Doanh nghiệp tư nhân. Đã kết hợp cùng với Ban Lãnh đạo các Công ty trong Tập đoàn thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đã đề ra. Tăng cường công tác quản lý, ổn định sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá. Từng bước đề nghị Chủ Doanh nghiệp thực hiện tốt việc giải quyết chế độ và chính sách đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động theo đúng quy định của Pháp luật.

000-125
Bên cạnh đó, duy trì thực hiện tốt kỷ luật lao động, đảm bảo an toàn lao động, ATVSLĐ. Bảo đảm vệ sinh môi trường theo quy định. Đời sống CBCNV từng bước được đảm bảo, nâng cao thu nhập. Công tác an sinh xã hội được thường xuyên quan tâm, kết hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt. Đảm bảo An ninh trật tự, An ninh quốc phòng được giữ vững.
Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Xi măng The Vissai đã chỉ đạo, quán triệt Nghị quyết tới từng chi bộ, đảng viên thuộc; tập trung lãnh đạo và phân công từng đồng chí Đảng ủy viên tham dự sinh hoạt với các chi bộ, theo dõi việc thực hiện đúng quy định về nền nếp, nguyên tắc sinh hoạt chi bộ, đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng và giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng, tạo nguồn phát triển đảng viên có chất lượng được quan tâm; định kỳ tổ chức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Qua đó, nhận thức của các cấp ủy và của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ về ý nghĩa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện chính trị của cơ quan, đơn vị và với cuộc sống của mỗi cá nhân từng bươc được nâng lên.

000-133
Công tác phát triển đảng viên mới được đặc biệt quan tâm; các Chi bộ đã coi trọng việc tạo nguồn để đảm bảo chất lượng, quan tâm đến các quần chúng là những nhân tố trẻ, gương mẫu, nổi trội trong sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Đảm bảo chất lượng đảng viên mới được kết nạp, không chạy theo số lượng. Các đơn vị trong doanh nghiệp đã xây dựng và hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, an toàn và VSLĐ, phong trào xanh, sạch, đẹp, vệ sinh môi trường; Nhiều điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân đã được các cấp, các ngành của Tỉnh, biểu dương, khen thưởng.

 

000-135
Mục tiêu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới đó là: Đảng ủy Xi măng The Vissai sẽ tiếp tục phối hợp với Chủ Doanh nghiệp tập trung lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Chỉ đạo xây dựng Đảng bộ cơ sở, Đảng bộ bộ phân, Chi bộ gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng theo chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong đó, Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương. Phấn đấu bồi dưỡng nhận thức về Đảng từ 10-12 quần chúng ưu tú/năm, phát triển từ 08-10 đảng viên mới/năm. (trong nhiệm kỳ từ 40-50 đảng viên mới). Toàn Đảng bộ có 100% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó ít nhất 20 % đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Toàn Đảng bộ có ít nhất 95% đảng viên được xếp loại đủ tư hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. (Số đảng viên được suy tôn là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định). Gắn với phát triển sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống vật chất và tỉnh thần cho các cán bộ, người lao động.

000-137
Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội Đảng bộ Xi măng The Vissai đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; lấy phiếu giới thiệu nhân sự bí thư Đảng bộ và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025; biểu quyết thông qua Nghị quyết; thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

(Minh Hoài cập nhật)

Tác giả